Основні завдання та функції

Основними завданнями департаменту є: 

 • підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціального політики, в тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць; підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;
 • виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;
 • організація на території області надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, що надають соціальні послуги;
 • координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення райдержадміністрацій, що належать до його компетенції; здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надання практичної, консультативно-правової та організаційно-методичної допомоги;
 • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення.

Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;
 • здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах області та вживає заходів для усунення недоліків;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області, звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • вносить пропозиції щодо проекту відповідного обласного бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання облдержадміністрації, Мінсоцполітики;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Мінсоцполітики;
 • проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації та Мінсоцполітики;
 • координує, контролює та забезпечує в межах повноважень виконання державних цільових програм;
 • організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;
 • у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальних угод із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, що діють на території області; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва облдержадміністрації з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність;

проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (із розподілом за статтю та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб – підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

забезпечує на території області реалізацію державної політики в сфері соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

розробляє територіальну програму зайнятості населення або бере участь у її розробленні, координує реалізацію заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

вивчає стан трудової міграції на території області з урахуванням гендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

30) у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 • виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг у сфері надання та виплати:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам які досягли загального пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого         2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, соціальних стипендій студентам (курсантам) державних вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб, які навчаються за денною формою за державним замовленням, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

пільги з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу;

організовує роботу з виконання заходів державної програми щодо виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим із строкової військової служби;

забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконання інших заходів щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг та контролює у межах своєї компетенції надання установлених законодавством України пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

організовує роботу обласної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України       “Мати-героїня”;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

організацію роботи із забезпеченням ветеранів війни та учасників антитерористичної операції житлом, посвідченнями, листами талонами на пільговий проїзд, а також надсилає узагальнену інформацію до Мінсоцполітики, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; 

31) у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:

вивчає потребу області в соціальних послугах, готує та подає пропозиції облдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує в межах повноважень організацію соціального замовлення;

бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залученням бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків із надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім’ї;

проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ і служб із реалізації законодавства України;

проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, що надають соціальні послуги, підвищення якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

забезпечує ефективну роботу Наглядової ради щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

організовує та координує взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції України;

приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги, зокрема вирішують питання, пов’язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

сприяє веденню реєстра суб’єктів, що надають соціальні послуги на території області;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

співпрацює з навчальними закладами у напрямі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

сприяє інтеграції в суспільство та соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;

взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді;

32) з питань поліпшення становища сімей, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

забезпечує організацію та проведення у територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку дітей, сімей та молоді, запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій;

забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи;

реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;

здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

організовує роботу обласної координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми;

скеровує роботу обласної міжвідомчої супервізійної групи по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

спрямовує та координує діяльність Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу прийомних та патронатних сімей;

координує в межах своїх повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей;

здійснює координацію діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;

координує та контролює організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

надає методичну допомогу структурним підрозділам з питань соціального захисту населення місцевих органів влади, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

сприяє у разі необхідності створенню реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

координує, контролює та здійснює у межах своїх повноважень виконання державних цільових та регіональних програм з питань сімейної гендерної політики, протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

33) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатно та пільгово) відповідно до законодавства України;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, з урахуванням гендерної складової;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

34) організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики, департаменту фінансів облдержадміністрації;

35) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище в складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

36) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та покладені розпорядженнями голови облдержадміністрації.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux