Опубліковано 25 листопада 2019 року, 10:08
Регламент Дніпропетровської ОДА

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2018 № Р-317/0/3-18 (з додатками)

Зміни (до Розпорядження від 06.06.2018 № Р-317/0/3-18) від 25.11.2019 року № Р-658/0/3-19


РЕГЛАМЕНТ Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Загальні положення 

1. Регламент Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація).

2. Розгляд в облдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, проводиться головою облдержадміністрації, першим заступником голови облдержадміністрації, керівником апарату облдержадміністрації, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), структурними підрозділами облдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою облдержадміністрації.

3. Робота облдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

Облдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності місцевої держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл функціональних повноважень між першим заступником голови облдержадміністрації, керівником апарату облдержадміністрації, заступниками голови облдержадміністрації (далі – заступники голови), іншими посадовими особами облдержадміністрації здійснюється головою облдержадміністрації.

Голова облдержадміністрації визначає також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних райдержадміністрацій.

5. Положення про структурні підрозділи облдержадміністрації та апарат облдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів і затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

Планування роботи облдержадміністрації 

6. Робота облдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, що затверджуються головою облдержадміністрації, та відповідно до плану заходів голови облдержадміністрації на тиждень (тижневе планування).

Робота структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації проводиться, як правило, за річними, квартальними та (або) місячними планами, що затверджуються керівником апарату облдержадміністрації, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

7. Формування планів роботи облдержадміністрації проводиться її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, погодженими із керівником апарату облдержадміністрації та заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Планування роботи облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8. Плани роботи облдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

9. Перспективне (річне) планування роботи облдержадміністрації.

9.1. Перспективним (річним) планом роботи облдержадміністрації є Програма соціально-економічного та культурного розвитку області.

9.2. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку області формується на підставі й у терміни, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України, за пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міст та районів області.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації здійснює координацію та узагальнює пропозиції щодо всіх галузей і сфер діяльності.

9.3. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку області після погодження розпорядженням голови облдержадміністрації надається до обласної ради. Після розгляду та обговорення на засіданнях постійних комісій обласної ради згідно з процедурою, визначеною Регламентом обласної ради, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку області з внесеними змінами та доповненнями вноситься на розгляд і затверджується на сесії обласної ради.

9.4. На виконання затвердженої Програми соціально-економічного та культурного розвитку області колегією облдержадміністрації розглядаються відповідні заходи, що затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

9.5. Фінансовою формою перспективного (річного) плану є обласний бюджет. Проект обласного бюджету готує департамент фінансів облдержадміністрації за поданням головних розпорядників коштів обласного бюджету відповідно до бюджетного законодавства та після схвалення цього проекту розпорядженням голови облдержадміністрації надає його для обговорення на засіданнях постійних комісій обласної ради.

Проект обласного бюджету з внесеними змінами та доповненнями згідно з процедурою, визначеною Регламентом обласної ради, вноситься на розгляд сесії обласної ради та затверджується на її пленарному засіданні.

10. Поточне (квартальне) планування роботи облдержадміністрації.

10.1. Поточний (квартальний) план роботи облдержадміністрації розробляється на підставі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, узгоджених із керівником апарату та заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), які подаються в друкованому та електронному вигляді до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації не пізніше ніж за 30 днів до наступного кварталу.

Управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект плану роботи облдержадміністрації (додаток 1).docx

Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається керівником апарату облдержадміністрації.

10.2. Пропозиції до квартального плану роботи облдержадміністрації подаються за тематичними розділами.

За рішенням керівника апарату облдержадміністрації тематичні розділи можуть актуалізувати відповідно до змін у чинному законодавстві.

10.3. До поточного (квартального) плану роботи облдержадміністрації включаються питання:

про підсумки діяльності облдержадміністрації відповідно за місяць (у разі потреби), квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

про роботу структурних підрозділів облдержадміністрації та про роботу райдержадміністрацій області стосовно виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації або здійснення їх повноважень.

10.4. Підготовка до розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації або райдержадміністрацій, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

11. Оперативне (місячне) планування роботи облдержадміністрації.

11.1. Оперативні (місячні) плани роботи облдержадміністрації розробляються на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату за погодженням з керівником апарату та заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) з метою розвитку та конкретизації поточних (квартальних) планів роботи облдержадміністрації і мають форму календарного графіка заходів за участю керівництва облдержадміністрації у відповідному місяці.

11.2. Погоджені пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) головні спеціалісти відділу забезпечення роботи керівництва апарату облдержадміністрації передають до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації до 20 числа місяця, що передує місяцю, на який складається план.

11.3. Управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує проект календарного графіка заходів за участю керівництва облдержадміністрації на відповідний місяць (додаток 2).docx

12. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до планів облдержадміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, заступників голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

13. Затверджені плани роботи облдержадміністрації (квартальний, місячний) оприлюднюються на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

14. Питання затвердженого плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва облдержадміністрації є обов’язковими до виконання у зазначені терміни.

15. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи облдержадміністрації за рішенням голови облдержадміністрації.

Виключення питань з плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва облдержадміністрації здійснюється за рішенням голови облдержадміністрації на підставі доповідної записки керівника апарату облдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

16. Контроль за виконанням плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва облдержадміністрації здійснюється керівником апарату облдержадміністрації та заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

17. Тижневе планування роботи облдержадміністрації.

17.1. Тижневе планування роботи здійснюється на основі пропозицій керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, узгоджених з керівником апарату, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Пропозиції до плану заходів за участю голови та заступників голови облдержадміністрації на наступний тиждень (додаток 3).docx надаються структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату щочетверга, до 11.00, до відділу забезпечення роботи керівництва апарату облдержадміністрації для узагальнення.

17.2. Відділ забезпечення роботи керівництва апарату облдержадміністрації у четвер, до 17.00, узагальнює пропозиції до плану заходів за участю керівника апарату та заступників голови облдержадміністрації на наступний тиждень.

17.3. У разі проведення виїзних заходів за участю голови облдержадміністрації керівники структурних підрозділів при плануванні діяльності голови облдержадміністрації на наступний тиждень обов’язково повинні узгоджувати заходи з керівниками територій та відповідних територіальних органів, установ, підприємств; перевіряти реалізацію стану готовності об’єкта до проведення того чи іншого заходу (за напрямом роботи).

17.4. Зміни до плану заходів голови облдержадміністрації на тиждень допускаються з відома керівника апарату облдержадміністрації.

17.5. Контроль за виконанням плану заходів голови облдержадміністрації на тиждень здійснюється керівником апарату та заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

18. Плани роботи структурних підрозділів облдержадміністрації (додаток 4).docx розробляються з урахуванням положень пункту 8 Регламенту та завдань, визначених головою облдержадміністрації, заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату облдержадміністрації встановлюється керівником апарату облдержадміністрації.

Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату несе керівник відповідного підрозділу.

19. Підготовка звітності облдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, затверджених керівником апарату та заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються облдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності облдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

20. Голова облдержадміністрації щорічно виступає з публічним звітом про підсумки діяльності облдержадміністрації (далі ­­– публічний звіт), передбаченим статтею 45 Закону України “Про державну службу”.

Організація підготовки та проведення щорічного публічного звіту голови облдержадміністрації покладається на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Організаційні та технічні заходи щодо підготовки і проведення публічного звіту здійснюються відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Організація роботи апарату облдержадміністрації 

21. Організація роботи апарату облдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, регламенту, Положення про апарат облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює фінансово-господарське, організаційно-кадрове забезпечення, впроваджує заходи щодо запобігання та виявлення корупції, персоніфікованого обліку виборців, документообігу, доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні облдержадміністрації, роботи зі зверненнями громадян, провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею;

здійснює функцію головного розпорядника коштів державного бюджету за КВК 774 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація”, фінансування розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності облдержадміністрації, ведення бухгалтерського обліку і звітності; 

опрацьовує документи, що надходять до облдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови облдержадміністрації;

здійснює:

опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови облдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності облдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку облдержадміністрації, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях облдерж-адміністрації та дотримання правил охорони праці;

надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами облдержадміністрації;

перевіряє за дорученням голови облдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації), структурними підрозділами облдержадміністрації, а також райдержадміністраціями (за дорученням голови облдержадміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації;

проводить:

за дорученням голови облдержадміністрації аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

 разом зі структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території області, розробляє та вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою облдержадміністрації;

 організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 забезпечує висвітлення діяльності апарату облдержадміністрації;

 виконує відповідно до Регламенту інші функції;

 готує або вносить пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва облдержадміністрації.

  22. Апарат облдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом райдержадміністрацій, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

   Кадрова робота 

23. Кадрова робота в облдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

24. Організація роботи з персоналом здійснюється за затвердженим річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, всебічного вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повного застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні, а також з інших питань управління персоналом:

в апараті облдержадміністрації – керівником апарату облдержадміністрації;

в структурних підрозділах облдержадміністрації  із статусом юридичних осіб публічного права – керівником такого підрозділу. 

25. Організацію роботи з персоналом в апараті облдержадміністрації  здійснює управління персоналом апарату облдержадміністрації, а в структурних підрозділах облдержадміністрації – відповідні підрозділи з персоналу або спеціаліст з питань персоналу.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

26. Прийняття на державну службу до облдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу та законодавством України про працю.

27. Працівник, якого призначено на посаду, включену до номенклатури посад, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, у місячний строк з дати видання розпорядження або наказу про його призначення подає до відділу режимно-секретної роботи облдержадміністрації документи для отримання допуску до державної таємниці.

28. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішень щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

29. Облдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, працівників райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій області та інших громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

30. На кожного прийнятого на роботу до облдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням 

31. Організація роботи з документами в облдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинною Інструкцією з діловодства в Дніпропетровській облдержадміністрації.

32. Відповідальність за організацію виконання документів та визначених у них завдань несуть голова облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

33. Ведення діловодства в апараті облдержадміністрації забезпечує управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, в структурних підрозділах облдержадміністрації – призначений наказом по структурному підрозділу працівник.

34. Документи, які складаються в облдержадміністрації, повинні відповідати чинній Інструкції з діловодства в Дніпропетровській облдержадміністрації та Вимогам щодо підготовки документів у Дніпропетровській облдержадміністрації (додаток 5.docx).

Вихідні документи за підписом керівництва облдержадміністрації та інші поштові відправлення структурні підрозділи та окремі виконавці зобов’язані передавати до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, як правило, до 13.00.

 35. Укладені угоди про співпрацю між облдержадміністрацією, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями передаються головними розробниками у триденний термін до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації для реєстрації та зберігання.

36. Керівники структурних підрозділів – розробники проектів документів несуть персональну відповідальність за достовірність фактичної інформації та терміни виконання, а також дотримання послідовності візування документа, визначеної у Вимогах щодо підготовки документів у Дніпропетровській облдержадміністрації (додаток 5.docx).

Проекти листів, доручень, розпоряджень та інших документів, завізовані керівником структурного підрозділу особисто та безпосереднім виконавцем, подаються до юридичного управління облдержадміністрації для проведення обов’язкової правової експертизи та до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації для редагування – не пізніше, ніж за 3 робочі дні до контрольної дати.

Правова експертиза проектів документів, термін виконання яких встановлено установою вищого рівня або законом до десяти днів, та проектів листів і доручень здійснюється один робочий день.

Правова експертиза проекту розпорядження голови облдержадміністрації проводиться спеціалістами юридичного управління облдержадміністрації в термін, не більший ніж три робочі дні з моменту надходження до юридичного управління, а ті, що затверджують програми, положення, порядки, стосуються передачі земельних ділянок у власність або у користування та потребують більш детального вивчення – в термін, не більший ніж п’ять робочих днів.

Проект документу, у тексті якого міститься посилання на нормативно-правові акти або інші документи, подається для проведення правової експертизи разом зі всіма роздрукованими документами, на які містяться посилання, та нормативно-правовими актами.

Спеціалісти управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації та юридичного управління облдержадміністрації мають право повертати проекти документів розробникам для доопрацювання у разі, коли вони надані з порушенням правових норм та Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації (термін доопрацювання документів виконавцем не входить у загальний термін проведення правової експертизи та редагування).

Визначення відповідальних за виконання документів здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва облдержадміністрації.

Виконавці несуть персональну відповідальність за внесення змін до проектів документів після візування їх у посадових осіб, включених до аркуша погодження, а також за порушення процедури подання їх на підпис керівництву облдержадміністрації.

При необхідності вирішення питання, яке є виключно компетенцією голови облдержадміністрації, перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату облдержадміністрації безпосередньо звертаються до голови облдержадміністрації письмово, у формі службової записки.

37. Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації при підготовці документів, забезпечує друкарське виготовлення, редагування, копіювання і тиражування документів, їх реєстрацію і відправку через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, поштове відділення або фельд’єгерську службу, а для скорішого інформування – електронною поштою.

38. Організація роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію, здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

Обробка документів, що містять службову інформацію, за допомогою технічних засобів проводиться з урахуванням вимог нормативних актів з питань технічного захисту інформації.

Організація роботи з документами, що містять відомості, які віднесені до державної таємниці, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. 

Організація електронного документообігу здійснюється відповідно до чинного законодавства і впроваджується відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

Номенклатура справ є обов’язковим документом усіх структурних підрозділів облдержадміністрації. Вона складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

39. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, здійснює керівник апарату облдержадміністрації.

Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації.

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство.

40. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи облдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань.

Контроль за виконанням завдань, передбачених в актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, з наданням відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів та доручень голови облдержадміністрації, здійснюється управлінням діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – управлінням по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, з наданням відповідей на запити на інформацію – сектором забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації.

41. Контроль за виконанням законів України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, розпоряджень голови облдержадміністрації проводиться шляхом:

своєчасного інформування керівництва облдержадміністрації про хід виконання завдань, передбачених документами;

аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах голови облдержадміністрації, його заступників та керівника апарату облдержадміністрації. 

42. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника структурного підрозділу облдержадміністрації або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови облдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

43. Зняття розпорядження голови облдержадміністрації з контролю здійснюється згідно з чинним Положенням про розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

44. Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації щокварталу готує звіт про стан виконання актів та доручень Президента України та направляє за потреби до Адміністрації Президента України.

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян   

45. Організація розгляду письмових звернень громадян, електронних звернень на визначену в управлінні по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації електронну адресу та проведення особистого прийому громадян посадовими особами облдержадміністрації покладається на управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації та Класифікатора звернень громадян, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

46. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень згідно з резолюціями керівництва облдержадміністрації та готують відповіді на звернення громадян.

Супровідний лист авторові звернення щодо результатів опрацювання звернення в облдержадміністрації готується за підписом заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації з додаванням відповіді, підготовленої відповідальним виконавцем на бланку структурного підрозділу.

Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень керівництва облдержадміністрації покладається на управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдерж-адміністрації аналізує та узагальнює проблеми, які порушують громадяни у зверненнях, вивчає громадську думку, готує інформацію про кількість і характер таких звернень та доповідає керівництву облдержадміністрації; готує аналітичну інформацію та статистичну звітність за результатами роботи за квартал, за півріччя та рік.

47. Порядок організації та графіки проведення особистих прийомів громадян головою, заступниками голови, керівником апарату облдержадміністрації затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Графік особистих виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації складається за погодженням із заступниками голови облдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.  

48. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступники проводять особистий прийом згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу. 

Графік особистого прийому громадян повинен оприлюднюватися на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

49. Організація розгляду звернень, що надходять з державної установи “Урядовий контактний центр” та на багатоканальну телефонну лінію “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” за визначеними телефонними номерами та через мережу Інтернет, здійснюється Дніпропетровським обласним контактним центром.

50. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

Організація правового забезпечення діяльності облдержадміністрації

51. Правове забезпечення діяльності облдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичне управління облдержадміністрації.

 Юридичне управління облдержадміністрації підпорядковується голові облдержадміністрації

52. У своїй діяльності юридичне управління керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Положенням про юридичне управління, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії облдержадміністрації

53. Для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації голова облдержадміністрації своїм розпорядженням утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії (далі – консультативно-дорадчі органи).

Консультативно-дорадчі органи утворюються на постійній або тимчасовій основі.

Завдання, функції та персональний склад консультативно-дорадчих органів визначає голова облдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при облдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами) утворюється громадська рада.

54. У положенні про відповідний консультативно-дорадчий орган повинні бути чітко визначені:

завдання й функції органу, сфера його компетенції;

нормативна база для його створення;

організація та процедури його роботи (періодичність проведення засідань, планування роботи, кворум, головування, прийняття рішень тощо);

процедура призначення (обрання) керівних осіб, формування складу консультативного органу;

внесення змін і доповнень до персонального складу консультативного органу;

порядок забезпечення його діяльності;

структурний підрозділ облдержадміністрації, який забезпечує його діяльність.

55. Проекти розпоряджень щодо створення консультативно-дорадчих органів, їх ліквідації (коли функції органу вичерпано, подальше функціонування недоцільне або є потреба у достроковому його припиненні), внесення змін і доповнень до їх положень, персонального складу або з інших питань готуються структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, які створюють такі органи і в подальшому відповідають за їх функціонування.

56. У структурних підрозділах облдержадміністрації, її апарату зазначені органи утворюються згідно з наказами керівників, якщо це передбачено положенням про відповідний структурний підрозділ облдержадміністрації, її апарату, за погодженням із заступником голови, керівником апарату облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

57. При формуванні персонального складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації слід враховувати, що включення інших осіб (крім працівників облдержадміністрації, її структурних підрозділів), а саме: територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадськості та засобів масової інформації – відбувається за їх згодою, яка оформлюється письмово або в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України (за телефоном, факсом або електронною поштою).

58. Якщо консультативно-дорадчий орган створюється для досягнення певної мети, виконання певного завдання, у розпорядженні зазначається термін виконання цього завдання.

Консультативно-дорадчий орган, утворений на визначений у розпорядженні голови облдержадміністрації строк, вважається таким, що припинив свою діяльність, із дня закінчення зазначеного строку.

59. Засідання і рішення консультативно-дорадчих органів оформляються, як правило, протоколами.

60. З метою впорядкування діяльності та оптимізації кількості консультативно-дорадчих органів керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату щомісяця, до 25 числа, подають до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації інформацію про функціонування консультативно-дорадчих органів для узагальнення (додаток 6).docx.

61. Структурний підрозділ облдержадміністрації, її апарату, який відповідає за функціонування консультативно-дорадчого органу, повинен вносити зміни до персонального складу консультативно-дорадчого органу (у зв’язку з кадровими змінами, змінами у керівному складі, назві посад тощо) протягом 15 днів з дня, коли ці зміни відбулися, а також інформувати управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації про створення нових, внесення будь-яких змін до існуючих консультативно-дорадчих органів або припинення їх діяльності у триденний термін з наданням копії відповідного розпорядчого документу в електронному вигляді.

62. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія облдержадміністрації (далі – колегія).

Загальні засади утворення і діяльності колегії регулюються Положенням про колегію Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яке затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

  Порядок підготовки та проведення нарад та інших заходів в облдержадміністрації

63. Наради є організаційною формою діяльності, яка забезпечує оперативний розгляд та вирішення питань, що належать до повноважень облдержадміністрації.

Наради проводяться головою, заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату згідно з планами роботи облдержадміністрації та, як правило, тривають не більше 2 годин.

64. Правила організації, підготовки і проведення нарад та інших заходів встановлюються відповідним Порядком, що затверджується головою облдержадміністрації.

Планування нарад та інших заходів відбувається у порядку, визначеному цим Регламентом (розділ “Планування роботи”).

  Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови облдержадміністрації 

65. Голова облдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає розпорядження одноособово в межах повноважень облдержадміністрації.

66. Правила підготовки, погодження, видання розпоряджень, подання їх на державну реєстрацію, оприлюднення, організацію їх виконання та архівне зберігання встановлюються Положенням про розпорядження голови облдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови.  

Публічне обговорення проекту розпорядження голови облдержадміністрації

67. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

68. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника та проводиться відповідно до Положення про розпорядження голови облдержадміністрації.

Порядок підготовки доручень голови облдержадміністрації, керівника апарату та заступників голови облдержадміністрації

69. З оперативних питань діяльності облдержадміністрації видаються доручення голови облдержадміністрації, керівника апарату та заступників голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Проекти доручень готуються структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату.

Контроль за виконанням доручень голови облдержадміністрації, як в цілому, так і за окремими пунктами, здійснюється управлінням діловодства і контролю апарату облдержадміністрації.

Доручення першого заступника, заступників голови облдержадміністрації та керівника апарату облдержадміністрації контролюються їх помічниками (головними спеціалістами відділу забезпечення роботи керівництва апарату облдержадміністрації) або підпорядкованими структурними підрозділами за розподілом функціональних повноважень.  

70. Строк дії доручення голови облдержадміністрації, керівника апарату, першого заступника голови та заступників голови облдержадміністрації обмежується, як правило, поточним роком, якщо інше не передбачено у тексті доручення.

По закінченню терміну дії доручення головним виконавцем – структурним підрозділом облдержадміністрації, її апарату подається до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації підсумкова інформація про виконання доручення.

  Організація перевірок роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

71. Перевірки роботи (вивчення стану справ) структурних підрозділів облдержадміністрації або її апарату, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади) здійснюються згідно з квартальним планом роботи облдержадміністрації та за дорученням керівництва облдержадміністрації і можуть мати як комплексний характер, так і здійснюватися з окремого питання або на виконання окремих документів.

72. Структурні підрозділи облдержадміністрації або її апарату вносять пропозиції щодо перевірок райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування (з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади) до квартального плану роботи облдержадміністрації у термін, зазначений у пункті 10.1 розділу “Планування роботи”.

Як правило, перевірки з галузевих питань у містах і районах області проводяться структурними підрозділами облдержадміністрації, її апаратом згідно з графіком.  

73. Для здійснення комплексних перевірок роботи структурних підрозділів облдержадміністрації або її апарату, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади) за погодженням з керівником апарату облдержадміністрації управлінням організаційної роботи апарату облдержадміністрації створюється робоча група, до складу якої включаються відповідальні працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату та відповідно до мети перевірки визначається перелік питань, яким конкретизується завдання членам робочої групи.

74. Під час проведення комплексної перевірки робочу групу облдержадміністрації, як правило, очолює представник управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації, у разі проведення перевірок з окремих питань керівником робочої групи може бути інша посадова особа облдержадміністрації. 

75. У триденний термін після закінчення перевірки кожний з членів робочої групи подає до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації аналітичну довідку за напрямами вивчення стану справ обсягом не більше 2 – 3 аркушів, підписану ним та завізовану керівником структурного підрозділу облдержадміністрації або підрозділу апарату облдержадміністрації, де він працює.

Довідка обов’язково повинна містити основні показники, аналітичні матеріали, порівняльні оцінки, висновки та пропозиції щодо поліпшення стану справ у відділі, управлінні чи адміністративно-територіальній одиниці області.

76. Керівник робочої групи організовує узагальнення матеріалів та підготовку доповідної записки голові облдержадміністрації за результатами перевірки.  

77. Якщо тема перевірки (вивчення стану справ) є предметом для обговорення на засіданні колегії облдержадміністрації, на підставі зазначеної довідки готується проект розпорядження голови облдержадміністрації.

78. За окремим дорученням голови облдержадміністрації можуть здійснюватися позачергові перевірки. 

Участь у засіданнях колегій районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад

79. З метою забезпечення виконання Закону України “Про місцеві державні адміністрації” в частині спрямування облдержадміністрацією діяльності районних державних адміністрацій та здійснення контролю за їх діяльністю, сприяння у здійсненні органами місцевого самоврядування власних повноважень та контролю виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, розгляду та врахування у діяльності облдержадміністрації пропозицій депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування в облдержадміністрації забезпечується щомісячна участь представників облдержадміністрації (відповідно до закріплення за територіями, затвердженого головою облдержадміністрації) у засіданнях колегій районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад.

80. Управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації щомісячно:

збирає інформацію від районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад (у порядку здійснення контролю виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади) щодо термінів і порядку денного засідань колегій районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад;

складає графіки та не пізніше 3-го числа поточного місяця вносить їх на розгляд керівникові апарату облдержадміністрації та після погодження ним – на затвердження голові облдержадміністрації.

81. Звіт про участь представника облдержадміністрації у засіданні колегії районної державної адміністрації та виконавчого комітету міської ради подається для опрацювання до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації протягом доби після проведення засідання за формами, що є додатками до графіка і затверджуються разом з ним.

У разі виникнення термінових питань у ході засідань колегій райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад інформація надається до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації за телефоном невідкладно після закінчення засідання.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності облдержадміністрації 

82. Матеріально-технічне забезпечення діяльності облдержадміністрації, крім її апарату здійснюється в структурних підрозділах облдержадміністрації.

83. Матеріально-технічне забезпечення апарату облдержадміністрації здійснює управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації.

Управління з фінансово-економічних питань апарату обласної державної адміністрації здійснює заходи щодо:

обліку та належного утримання приміщень, які займають структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, а також контролю за своєчасним укладенням договорів між облдержадміністрацією та балансоутримувачем – комунальною установою “Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради”;

своєчасного відшкодування комунальних послуг балансоутримувачу;

забезпечення доцільності та правильності оформлення господарських операцій при придбанні та розподілі комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки між структурними підрозділами апарату облдержадміністрації;

оновлення матеріально-технічної бази апарату облдержадміністрації.

Доступ до публічної інформації в облдержадміністрації

84. Організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації, а також реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні облдержадміністрації покладена на сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації.  

85. Організація єдиного порядку діловодства за запитами на інформацію в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

Висвітлення діяльності облдержадміністрації в мережі Інтернет

86. Веб-сайт облдержадміністрації є офіційним носієм інформації, який утворюється для висвітлення діяльності облдержадміністрації, її органів, інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю, організаціями країн світового співтовариства.

87. Порядок оприлюднення інформації на веб-сайті затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Обмеження доступу до веб-сайту або його відключення може бути здійснене за розпорядженням голови облдержадміністрації.

88. Інформація для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації готується безпосередньо структурними підрозділами облдержадміністрації або її апарату.

89. На веб-сайті облдержадміністрації обов’язково розміщується інформація відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (зі змінами).

90. У разі розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, що стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, обов’язкове розміщення цих проектів на веб-сайті облдержадміністрації.

91. Підрозділ, який подає інформацію на веб-сайт облдержадміністрації, несе повну відповідальність за її достовірність.

92. На веб-сайті заборонено розміщувати інформацію з обмеженим доступом, а також конфіденційну інформацію.

Підготовка та організаційне забезпечення заходів за участю вищих посадових осіб держави  

93. Загальне керівництво підготовкою та організацією робочих поїздок в область вищих посадових осіб держави (далі – робоча поїздка) здійснює керівник апарату облдержадміністрації.

94. Проект програми робочих поїздок розробляється управлінням організаційної роботи апарату облдержадміністрації відповідно до пропозицій, поданих структурними підрозділами облдержадміністрації та затверджених заступниками голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Протокол програми робочої поїздки складається управлінням протокольних та масових заходів облдержадміністрації і надається керівникові апарату облдержадміністрації.

95. Заступники голови облдержадміністрації відповідають за підготовку об’єктів відвідування та інформаційно-аналітичних матеріалів, відповідно до проекту програми робочої поїздки.

Не пізніше, ніж за сім днів до дня робочої поїздки, інформаційні та аналітичні матеріали (довідки-характеристики об’єктів з показниками соціально-економічного розвитку та керівниками об’єктів відвідування; проекти порядків відвідування об’єктів, інші довідкові, інформаційно-аналітичні матеріали, визначені Адміністрацією Президента України або Секретаріатом Кабінету Міністрів України) надаються в електронному та друкованому вигляді до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації; тези виступів у разі проведення урочистих заходів, нарад – до департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Зазначені вище матеріали в обов’язковому порядку повинні бути завізовані заступниками голови облдержадміністрації, а також керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств і установ, діяльність яких вони координують (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

96. Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації готує проект доручення голови облдержадміністрації щодо підготовки та забезпечення робочої поїздки, який узгоджується з управлінням організаційної роботи апарату облдержадміністрації.

97. Комплект матеріалів робочої поїздки формує управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації.

98. Управлінням протокольних та масових заходів облдержадміністрації до комплекту матеріалів робочої поїздки надаються: список офіційної делегації; список осіб, що супроводжують; списки осіб, що зустрічають та забезпечують робочу поїздку; розширена програма робочої поїздки.

Матеріали підписуються начальником управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації.

99. Управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації готує пропозиції щодо закріплення посадових осіб облдержадміністрації за членами офіційної делегації та погоджує його з керівником апарату облдержадміністрації.

100. Комплект матеріалів робочої поїздки, як правило, не пізніше ніж за 2 дні до терміну поїздки передається управлінням організаційної роботи апарату облдержадміністрації на погодження керівникові апарату облдержадміністрації.

101. Матеріали робочої поїздки актуалізуються по мірі внесення змін до програми перебування вищих посадових осіб. 

102. Організацію візитів делегацій іноземних країн, представників дипломатичних установ, міжнародних організацій до регіону забезпечує управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації відповідно до Порядку здійснення зовнішніх зносин облдержадміністрацією та райдержадміністраціями, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації. 

Взаємовідносини облдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування  

103. Взаємовідносини облдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому чинним законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на облдержадміністрацію завдань.

Керівник апарату організовує взаємодію з центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

104. Облдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження облдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення. 

105. Проект акта подається на розгляд голові облдержадміністрації структурними підрозділами облдержадміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Проект акта Кабінету Міністрів України (далі – проект акта) подається до Кабінету Міністрів України облдержадміністрацією відповідно до вимог, встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України.

Під час розгляду поданого облдержадміністрацією проекту акта голова облдержадміністрації має право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

106. Голова облдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів Національної поліції України, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими. 

Подання пропозицій до порядку денного та внесення проектів рішень на розгляд сесії обласної ради 

107. Облдержадміністрація має право вносити на розгляд обласної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також іншими питаннями.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії обласної ради з відповідним пакетом документів подаються до обласної ради в друкованому та електронному вигляді структурними підрозділами облдержадміністрації за погодженням з головою облдержадміністрації не пізніше, ніж за двадцять п’ять робочих днів до дня відкриття сесії обласної ради.

108. Проект рішення обласної ради про внесення змін до обласної програми, що затверджена рішенням обласної ради, може вноситися на її розгляд лише за умови його погодження структурним підрозділом облдержадміністрації, який був головним розробником відповідного проекту рішення обласної ради про затвердження такої програми.

109. Питання підготовки проекту рішення про місцевий бюджет та матеріалів, що до нього додаються, регулюються Бюджетним кодексом України.

110. Надання подань або пропозицій щодо кандидатур на посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється відповідно до Положення про порядок призначення на зазначені вище посади, затвердженого рішенням обласної ради.

111. Контроль та відповідальність за дотримання термінів подання пропозицій до порядку денного та внесення проектів рішень на розгляд сесії обласної ради покладається на заступників голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). 

Організація використання робочого часу 

112. Робота апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації починається о 9 годині, закінчується – о 18 годині (у п’ятницю – о 16.45), обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Час початку робочого дня облдержадміністрації може змінюватися головою облдержадміністрації.

У кожному структурному підрозділі облдержадміністрації, її апараті ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників. Про відсутність на робочому місці керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, працівників патронатної служби облдержадміністрації та голів райдержадміністрацій (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та з іншої причини) обов’язково інформувати управління персоналу апарату облдержадміністрації.  

113. Надання відпусток працівникам обласної державної адміністрації регламентується Кодексом законів про працю України, законами України “Про державну службу” та “Про відпустки”. 

114. Голови райдержадміністрацій відбувають у відпустки за погодженням з головою облдержадміністрації. Копії розпоряджень про такі відпустки та заяв направляються до управління персоналу апарату облдержадміністрації.

 Організація чергувань у вихідні та святкові дні 

115. З метою організаційного забезпечення діяльності облдержадміністрації та виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні головою облдержадміністрації запроваджується чергування заступників голови облдержадміністрації та керівника апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, а керівником апарату – чергування працівників апарату облдержадміністрації.

Начальник управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації                                                                  С.С.ВОЛИНЕЦЬ