Проведення аукціонів

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації»

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення виконання частини третьої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економічного розвитку облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Молокова С.В.

Голова облдержадміністрації І.Коломойський

Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження Дніпропетровською обласною державною адміністрацією (далі –облдержадміністрація) кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації (далі – боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження облдержадміністрації здійснюють структурні підрозділи, відповідальні за забезпечення облдержадміністрацією повноважень органу управління об’єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з облдержадміністрацією.

У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону або залучити на підставі договору про проведення аукціону його організатора.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам: 

бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає до облдержадміністрації для розміщення на її офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (у разі його наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

вимоги до кандидатури організатора аукціону;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності в організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення;

текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);

поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п’яти днів з дня його надходження до облдержадміністрації.

7. Для визначення кандидатури організатора аукціону претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та боржника (у разі його наявності), такі документи:

заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв’язку, а також прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатур організатора аукціону);

довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років.

8. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, на виконання функцій організатора аукціону замовник у п’ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо в термін та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та боржника (у разі його наявності), не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та термін, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до облдержадміністрації для розміщення на її офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (у разі його наявності) оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до облдержадміністрації для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатами розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону і перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом облдержадміністрація у десятиденний строк з дня їх надходження погоджує або відхиляє кандидатуру організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей облдержадміністрація продовжує строк погодження кандидатури організатора аукціону, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляється замовнику аукціону.

13. Про погодження кандидатури організатора аукціону або її відхилення облдержадміністрація листом інформує замовника аукціону.

14. У разі відхилення облдержадміністрацією кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, і звертається до облдержадміністрації для погодження кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою облдержадміністрацією кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

Виконуючий обов’язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації А.Чуйко