A-
A+
Опубліковано 02 лютого 2018 року, 14:02

Економічний потенціал. Загальна характеристика.

Займаючи 5,3% території з часткою населення 7,6%, Дніпропетровська область є одним з провідних регіонів України. Її внесок у валовий регіональний продукт держави становить майже 11% і значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Дніпропетровщина самодостатній регіон з потужним промисловим та науковим потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв’язку, вигідним географічним положенням та багатими природними ресурсами.

Область володіє близько 50% загальнодержавних запасів корисних копалин: 100% марганцевої руди, 70% залізної руди, 45% розвіданих запасів вугілля. 

В області видобувається 40 видів мінеральної сировини. На її території розташоване єдине в Україні родовище талько-магнезитів.


За роки незалежності України відчутно зросла питома вага господарського комплексу області. Частка промислового виробництва збільшилась з 14,5 до 19,4 відсотків, іноземних інвестицій – з 5,4 до 9,7%, експорту – з 14,1 до 16,3%.

Область має потужний промисловий потенціал, який характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії.

 У регіоні діють близько 500 великих та середніх промислових підприємств майже всіх основних видів економічної діяльності.

На Дніпропетровщині виробляється 19,4% (417,8 млрд грн) усієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область посідає перше місце в Україні.

Індекс промислового виробництва області за 2017 рік склав 99,7%.

 Підсумки діяльності індустрії регіону формувались внаслідок зменшення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у добувній промисловості й розробленні кар’єрів (індекс – 96,8%) та сфери постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (80,5%) при одночасному зростанні обсягів виробництва у переробній галузі (107%).

Серед товаровиробників-переробників зростання рівня випуску продукції зафіксовано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування; гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; коксу та продуктів нафтоперероблення; виготовленні виробів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (індекси 101,7–138%).

Водночас скорочено темпи випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 90,9%) та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (99,7%).

У 2017 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 40,3 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 28,9% більше обсягу 2016 року. 

Найвагомішу частку з них (98,2% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87,5% загального обсягу. Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, становила 9,3%.   У загальному обсязі капітальних вкладень більше половини (58,9%) складають інвестиції, освоєні промисловими підприємствами.

Також значну частину капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств, що здійснювали операції з нерухомим майном (10% загального обсягу), сільського, лісового та рибного господарства (8,3%). Заклади державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування використали 7,5% усіх укладень.

Регіон входить до числа провідних експортерів, займає перше місце за обсягами експорту серед областей України – це шоста частина українського експорту товарів до країн світу.

Обсяги експорту товарів та послуг області у 2017 році становили
7183 млн дол. США (з них товарів – 7052,9 млн дол. США ), імпорту – 4864,9 млн дол. США (з них товарів – 4609,3 млн дол. США), і у порівнянні з 2016 роком експорт збільшився на 18,9%, імпорт – на 29,5%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 2318,1 млн дол. США.

Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом області, її основа – це чорні метали: прокат сталевий, феросплави, інші напівфабрикати зі сталі, чавуну (46,3% загального обсягу експорту товарів). Також у значних обсягах експортувались руди, шлак і зола: залізорудний концентрат (23,2%); вироби з чорних металів: сталеві труби (7,9%), продукція агропромислового комплексу: соняшникова олія, насіннєва продукція, зерно (7,3%), продукція машинобудування: частини до залізничного транспорту, верстати, акумулятори, частини до сільськогосподарської техніки (4,0%); продукція хімічної промисловості (3,1%).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,5.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі
158 країн світу.

До країн ЄС спрямовується третина обласного експорту товарів, обсяг якого збільшився на 39,1% і склав 2314,5 млн дол. США (38,4% якого – це руди, шлак і зола, 27,9% – чорні метали).

Найбільші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Польщі (на 528,2 млн дол. США), Словаччини (на 298,7 млн дол. США), Італії (на 228,4 млн дол. США), Румунії (на 218,1 млн дол. США), Угорщини (на 203,5 млн дол. США), Чехії (на 200,5 млн дол. США).

Серед інших країн світу значні обсяги експорту товарів спрямовувались до Китаю (на 672,6 млн. дол. США), Росії
(на 653,9 млн дол. США), Туреччини (на 593,7 млн дол. США), Єгипту
(на 423,4 млн дол. США).

Основу товарної структури імпорту області складали палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки (30,3% загального обсягу), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (14,4%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (11,3%) та недорогоцінні метали та вироби з них (11%).

З країн ЄС отримано третину імпортованих товарів, обсяг яких збільшився на 23% і склав 1493,3 млн дол. США (21% якого – це палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; 17,8% – машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; 17,7% – фармацевтична продукція).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі (на 346,7 млн дол. США), Німеччини (на
330,3 млн дол. США), Італії (на 137,9 млн дол. США), Франції (на 71,9 млн дол. США), Греції (на 63,9 млн дол. США); серед інших країн світу – з Російської Федерації (на 1198,5 млн дол. США), Китаю (на 612,4 млн дол. США) та США (на 243,6 млн дол. США).

У структурі експорту послуг переважали транспортні послуги
(31,8% загального обсягу експорту), у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (29,6%) та ділові (13,1%). В імпорті послуг – ділові (30,9% загального обсягу імпорту), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (28,4%), транспортні (15%) та пов’язані з фінансовою діяльністю (12,4%).

У 2017 році в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами вкладено 66 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку регіону прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2017 року становив 3815,5 млн.дол., у розрахунку на одну особу населення дорівнював 1182,2 дол США (у 1,3 раза більше, ніж у цілому по Україні – 925,0 дол. США). Область упевнено утримуває 1-е місце серед областей України за обсягами залучених іноземних інвестицій.

У 2017 році підприємствами області в економіку країн світу спрямовано 21,1 млн.дол.США прямих інвестицій.