Дозволи на рекламу

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області»

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року №1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» (із змінами), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1. Затвердити зміни до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29 березня 2013 року №Р-208/0/3-13, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29 березня 2013 року за №12/1786, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування у друкованих засобах масової інформації.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління інфраструктури Дніпропетровської обласної державної адміністрації, контроль – на заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова облдержадміністрації В.Резніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації

Зміни до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області

1. Викласти у новій редакції:

1) абзац 4 пункту 3:

«інформаційний банк даних – автоматизована інформаційно-довідкова система, призначена для накопичення відомостей про місця розташування рекламних засобів, планів їх розміщення, реєстрації заяв, видачу (відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»;

2) пункт 7:

«7. Справляння плати за видачу (переоформлення, видачу дубліката, анулювання) дозволів забороняється»;

3) пункти 9 – 12:

«9. Роботу щодо організації діяльності з видачі, відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволів проводить управління інфраструктури облдержадміністрації.»

«10. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає до управління інфраструктури облдержадміністрації через центр надання адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради заяву довільної форми про одержання дозволу, в якій повинна міститися така інформація:

для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

про місце розташування рекламного засобу;

про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві відповідно до вимог чинного законодавства.»

«11. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Укравтодору або власників автомобільних доріг та Національної поліції, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць – за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п’ятою статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Оформлення видачі дозволу здійснюється управлінням інфраструктури облдержадміністрації без залучення заявника у межах строку видачі дозволу.

Управління інфраструктури облдержадміністрації, при видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до управління інфраструктури облдержадміністрації.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

Управління інфраструктури облдержадміністрації створює та поповнює інформаційний банк даних.»

«12. Облдержадміністрація протягом не більше ніж 10 робочих днів з дня одержання від адміністратора заяви про видачу дозволу оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу і передає їх протягом одного робочого дня адміністратору.»;

4) пункт 15:

«15. Підставами для відмови у видачі дозволу є:

1) виявлення в заяві, поданої заявником, недостовірних відомостей;

2) інші підстави, встановлені законом.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд заяви здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви від суб’єкта господарювання і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, якщо інше не встановлено законом.

При повторному розгляді заяви не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявникові (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови)»;

5) підпункт 3 пункту 17:

«3) встановлення факту надання в заяві недостовірної інформації».

2. Пункт 14 виключити.

У зв’язку з цим пункти 15 – 42 вважати відповідно пунктами 14 – 41.

3. У тексті Порядку слова:

1) «робочий орган» у всіх відмінках замінити словами «управління інфраструктури облдержадміністрації» у відповідних відмінках;

2) «державний адміністратор» у всіх відмінках замінити на слова «адміністратор»;

3) «дозвільний центр Дніпропетровської міської ради» замінити на слова «центр надання адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради» у відповідних відмінках.

Виконуючий обов’язки начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Г.Немога