A-
A+
Основні завдання та функції

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації» Р-483/0/3-15 від 18.08.2015

Основними завданнями Управління є:

забезпечення:

 • реалізації державної політики у сфері молоді і спорту;
 • фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;
 • участі збірних команд області у державних змаганнях, сприяння у підготовці та ефективному використанні кадрів з питань фізичної культури та спорту;
 • пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики на регіональному рівні з питань молоді і спорту;

підготовка аналітичних, інформаційних і статистичних матеріалів, організація проведення досліджень стану розвитку молоді і спорту;

розроблення та реалізація разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури і спорту, відпочинку та дозвілля молоді, національно-патріотичне виховання молоді;

організація та проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, спортивно-театралізованих свят, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення;

сприяння:

 • молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту;
 • міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури і спорту.

Управління відповідно до вищезазначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

організовує:

 • виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • заходи з нагородження переможців змагань та працівників у сфері фізичної культури і спорту;

забезпечує:

 • у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;
 • доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки;
 • у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • захист персональних даних;
 • організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку масового спорту, спорту ветеранів;
 • заходи щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
 • профілактичні заходи з питань пропаганди та формування здорового способу життя молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних хвороб;

здійснює:

 • в установленому порядку підготовку кандидатур на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
 • реєстрацію спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами області, та вносить в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;
 • контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери Управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 • в установленому порядку фінансування закладів, що належать до сфери Управління, забезпечує контроль за станом їх фінансової та виконавської дисципліни, ведення обліку та звітності;
 • повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, та передбачені законом галузеві повноваження;

аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в області фізичної культури і спорту, поліпшення становища молоді та вживає заходів щодо усунення недоліків;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контролює в межах своєї компетенції органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту в області;

контролює нормативно-правове регулювання у сфері молоді і спорту;

вживає в межах своїх повноважень заходів щодо:

 • збереження та вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки (разом із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади), забезпечення та контролю за організацією навчально-тренувального процесу, створення нових спортивних шкіл і відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в регіоні;
 • забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, здійснює контроль за їх діяльністю;
 • медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

затверджує Єдиний календарний план спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів у Дніпропетровській області, положення про змагання, проводить обласні змагання та забезпечує проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до державних заходів та участі збірних команд області у змаганнях згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затвердженим наказом центрального органу виконавчої влади, контролює їх виконання;

комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури і спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

присвоює спортивні розряди: перший, кандидат у майстри спорту України та проводить атестацію тренерів-викладачів і фахівців з фізичної культури і спорту;

порушує в установленому порядку клопотання перед Міністерством молоді та спорту України щодо присвоєння вищої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам, надає дитячо-юнацьким спортивним школам першу категорію;

взаємодіє з місцевими осередками всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

погоджує проведення в області всеукраїнських і міжнародних заходів з питань, що належать до його компетенції;

вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

сприяє:

 • в установленому порядку створенню умов для інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку молоді, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;
 • розвитку волонтерської діяльності молоді у сфері фізичної культури і спорту, проведенню заходів обласного, національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів;
 • працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
 • збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів з їх кадрового укомплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
 • регіональному центру “Інваспорт” та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні матеріально-технічної бази, надає консультаційно-методичну допомогу;
 • в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;

надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним громадським об’єднанням для виконання обласних програм і заходів стосовно молоді;

координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію дозвілля молоді, самостійно виконує відповідні програми;

удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді;

організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурного рівня молоді;

вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

бере участь:

 • у підготовці пропозицій до проектів обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, заходів щодо регіонального розвитку, звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
 • у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

розробляє:

 • проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі молоді і спорту;
 • разом з іншими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших організацій подає на затвердження соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

здійснює інші, передбачені законодавством України повноваження.