РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 01 березня 2018 року № Р-117/0/3-18

Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів  та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01 березня 2018 року, № Р-117/0/3-18

Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами), від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами) та від 23 січня 2015 року № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами), розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), від 08 лютого 2017 року №142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки”, на виконання рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VІІ “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), з метою забезпечення належного виконання місцевих бюджетів та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, ефективного використання  бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:  

1. Затвердити план заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається.  

2. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад розробити, затвердити та розмістити на сайтах місцевих рад (адміністрацій) заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. 

3. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань обласного бюджету на 2018 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) подаються головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації до департаменту фінансів облдержадміністрації за особистим підписом їх керівників та погодженням із заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.  

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації:

 4.1. З метою забезпечення своєчасного, раціонального та у повному обсязі використання коштів обласного бюджету: 

1) проводити фінансування видатків за рахунок власних доходів загального фонду  обласного бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань, зокрема: 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями – з урахуванням термінів її виплати; 

решта соціально захищених видатків – щодекадно, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань та  залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників; 

інші видатки – щодекадно, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань і залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на підставі пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету відповідно до додатка 1, а в частині видатків на житлово-комунальне господарство – відповідно до додатків 1 – 2; 

2) проводити фінансування видатків зі спеціального фонду обласного бюджету  у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету згідно з додатком 1, а за галузями виробничої сфери – згідно з додатками 1 – 2; 

3) проводити фінансування видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки облдержадміністрації та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – за рахунок коштів субвенцій та дотації з державного бюджету з урахуванням надходження відповідних коштів; 

4) забезпечити підготовку розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету та їх затвердження директором департаменту фінансів облдержадміністрації або його заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

4.2. У разі необхідності брати участь у проведенні Східним офісом Держаудитслужби України  аудитів та інспектування (ревізій) місцевих бюджетів та реалізації наданих пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів для досягнення визначених цілей.  

5. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад забезпечити: 

1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету (для головних розпорядників кошів – обсягу бюджетних призначень) на відповідний бюджетний період; 

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів; 

3) безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами; 

4) своєчасність затвердження, внесення  змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами). З цією метою забезпечити здійснення постійного моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм шляхом аналізу інформації про стан фінансування програми, фактичні результативні показники її виконання (підтверджені офіційною фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньо-господарського (управлінського) обліку), їх порівняння із запланованими показниками; 

5) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат; 

6) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів; 

7) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат; 

8) першочергове спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок бюджетного року, завершення розпочатих об’єктів та об’єктів з високою будівельною готовністю; 

9) упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб; 

10) попереджувати факти необґрунтованого використання бюджетних коштів, забезпечувати в установленому порядку внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів для дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до статей 22 та 26 Бюджетного кодексу України.  

6. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних розпорядників коштів обласного бюджету з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, у разі необхідності ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях колегії облдержадміністрації.  

7.  Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби України: 

1) вживати в установленому порядку заходів до повного усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб; 

2) проводити аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявляти причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, надавати рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання їм у подальшому місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування та керівникам підконтрольних установ; 

3) взаємодіяти з правоохоронними органами з метою запобігання та усунення зловживань у фінансово-бюджетній сфері, інформувати їх про виявлені порушення законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь; 

4) надавати щоквартально, в термін до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, до обласної державної адміністрації інформацію про результати  здійснення контролю за використанням і збереженням фінансових і матеріальних ресурсів спільної власності територіальних громад області та стан їх відшкодування.  

8. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад, керівникам Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, територіальних та обласних організацій інформувати про хід виконання заходів, визначених цим розпорядженням, департамент фінансів облдержадміністрації щокварталу, до 07 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

9. Про виконання розпорядження департаменту фінансів облдерж-адміністрації інформувати голову облдержадміністрації до 01 березня 2019 року.  

10.  Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2013 року № Р-41/0/3-13 “Про визначення порядку складання та затвердження кошторисів розпорядниками коштів обласного бюджету” та від 03 лютого 2014 року №Р-68/0/3-14 “Про функціонування внутрішнього контролю у сфері використання бюджетних коштів”.  

11. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент фінансів облдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

Голова облдержадміністрації                  В.М.РЕЗНІЧЕНКО

Р-117 з додатками

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux