ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯголови обласної державної адміністраціївід 12.06.2007 № Р-211/0/3-07Про…

Дніпропетровська обласна державна адміністраціявід 02 серпня 2007 року, № Р-211/0/3-07

Про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 12.06.2007Р-211/0/3-07

Про порядок розроблення, затвердження та виконання
регіональних цільових програм
у Дніпропетровській облдержадміністраціїКеруючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, з метою удосконалення формування, затвердження та виконання регіональних цільових програм як засобу програмно-цільового управління у складі проекту програм соціально-економічного та культурного розвитку області, забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням:

1. Затвердити Положення про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних програм у Дніпропетровській облдержадміністрації, що додається.


2. Структурним підрозділам облдержадміністрації – замовникам регіональних програм в тримісячний термін привести регіональні цільові програми у відповідність до цього розпорядження.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління економіки облдержадміністрації (Двоєносенко), контроль – на заступника голови облдержадміністрації Антонова В.В.
Голова облдержадміністрації Н.М.ДЄЄВА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови облдержадміністрації
12.06.2007 № Р-211/0/3-07ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації

Цим Положенням визначаються засади розроблення, затвердження та виконання регіональних цільових програм як засобу програмно-цільового управління з метою підвищення ефективності формування та реалізації в області регіональних та комплексних програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.


I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Визначення термінів

Регіональна цільова програма (далі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку області, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються повністю або частково за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України, та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

Ініціатори розробки програм – органи виконавчої влади області (при взаємодії з юридичними та фізичними особами).

Замовниками програм (регіональними замовниками) можуть бути управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації. Регіональний замовник здійснює загальне керівництво і контроль за розробленням програм та виконанням заходів і завдань програми.

Виконавці програм – бюджетні або інші організації, які є одержувачами бюджетних і позабюджетних засобів і мають законодавчо підтверджене право на виконання відповідних функцій.

Координатори програм – головне управління економіки облдержадміністрації та головне фінансове управління облдержадміністрації. Виконують загальну координацію виконання регіональних цільових програм, їх експертизу, оцінку. Надають керівництву облдержадміністрації висновки щодо доцільності продовження або скасування програм.

Ціль програми – отримання комплексного ефекту від реалізації передбачених в програмі заходів, здійснення яких спрямовано на досягнення довгострокових, середньострокових або короткострокових стратегічних орієнтирів розвитку регіону.

Задачі програми – рішення конкретних інфраструктурних, соціально-економічних, природно-ресурсних проблем розвитку регіону, які перешкоджають досягненню цілей програми.

1.2. Класифікація регіональних цільових програм

За терміном реалізації програми поділяються на:

короткострокові – тривалістю до 5 років включно;

середньострокові – тривалістю від 5 до 10 років включно;

довгострокові – тривалістю понад 10 років.

За своєю спрямованістю програми поділяються на:

програми розвитку реального сектору економіки, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності та якісних характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;

соціальні програми, що передбачають розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров’я та освіти;

національно-культурні програми, спрямовані на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини;

правоохоронні програми, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби зі злочинністю та регіональної безпеки;

екологічні програми, метою яких є здійснення природоохоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;

наукові, метою яких є забезпечення виконання досліджень у галузі природних, суспільних і технічних наук;

науково-технічні програми, що розробляються для розв’язання найважливіших науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції.

Програми можуть бути спрямовані і на розв’язання інших проблем.

1.3. Принципи формування регіональних цільових програм

Програми мають базуватися на таких загальних принципах формування:

принцип цілісності та координації – забезпечується взаємоузгодженням заходів програм з програмними документами економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

принцип об’єктивності – полягає в тому, що програми розробляються на основі даних органів державної статистики, звітних даних підприємств та з дотриманням адекватності цілей реальним можливостям їх ресурсного забезпечення;

принцип науковості – забезпечується розробленням програм на науковій основі з використанням світового досвіду та сучасних методів і засобів програмно-цільового управління;

принцип гласності – полягає в тому, що програми мають бути доступними для громадськості та прийматися після їх обговорення на громадських слуханнях;

принцип самостійності та відповідальності – полягає в тому, що органи виконавчої влади в межах своїх повноважень самостійно розробляють, затверджують та несуть відповідальність за виконання програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

принцип рівності – полягає в урахуванні інтересів територіальної громади та загальнодержавних інтересів, дотриманні прав суб’єктів господарювання всіх форм власності;

принцип соціальної спрямованості – полягає у пріоритетності інтересів та забезпеченні соціального захисту населення;

принцип ефективності – полягає у першочерговій реалізації заходів, що забезпечуватимуть максимальний соціальний, економічний та екологічний ефект;

принцип етапності – полягає в обґрунтуванні, за певними критеріями, раціональної черговості реалізації заходів програм;

принцип партнерства – полягає у співробітництві (у т. ч. і співфінансування) з іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади під час розроблення та реалізації програм;

принцип сталості – полягає в ефективному використанні ресурсів територіальної громади з урахуванням інтересів усіх соціальних груп та майбутніх поколінь.

1.4. Основні умови розроблення регіональних цільових програм

Метою розроблення програм є сприяння реалізації державної та регіональної політики на пріоритетних напрямах з урахуванням особливостей розвитку регіону, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою розв’язання найважливіших регіональних проблем.

Програми розробляються за сукупності таких умов:

існування регіональної проблеми, розв’язання якої засобами територіального чи галузевого управління неможливе та потребує регіональної підтримки і координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

відповідність мети програми, яку пропонується розробити, пріоритетним напрямам державної та регіональної політики з урахуванням особливостей розвитку регіону;

адресністю програмних заходів і завдань, чітким визначенням термінів і послідовності їх реалізації, строгою орієнтацією діяльності виконавців на досягнення програмних цілей;

чіткість визначення конкретних цілей програми, шляхів і механізмів їх реалізації;

наявність та збалансованість фінансових, трудових та технічних ресурсів і джерел для їх забезпечення.

Не допускається затвердження програм:

які регламентують обсяг фінансування, що виражений в процентному співвідношенні з основними макроекономічними показниками;

які призводять до зниження доходів та (або) збільшення витрат обласного і місцевих бюджетів після їх ухвалення на відповідний фінансовий рік;

що мають аналоги, заходи яких дублюються з іншими програмами;

які не відповідають вимогам, встановленим цим Положенням.

1.5. Регіональні цільові програми в системі планування і прогнозування економічного та соціального розвитку області

Заходи, завдання та показники програм включаються до відповідних розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку області на відповідний рік та інших стратегічних програмних документів щодо соціально-економічного розвитку області.

Заходи, завдання і показники програм, що спрямовані на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць, включаються до програм економічного і соціального розвитку районів та міст на відповідний рік.

Перелік програм, які планується виконати у відповідному році з використанням коштів обласного бюджету, подається на розгляд обласної ради у складі проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області і додатком до проекту обласного бюджету, вноситься на розгляд профільних постійних комісій обласної ради та сесії обласної ради.


ІI. РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ


Основними стадіями розроблення та затвердження програм є:

ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське обговорення концепції програми;

схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо розроблення проекту програми, визначення регіонального замовника та строків розроблення;

розроблення проекту програми;

регіональна експертиза проекту програми;

затвердження програм;

подання бюджетних запитів, включення програми до щорічної програми соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету;

проведення конкурсного відбору виконавців заходів та завдань програми;

організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням;

підготовка звітів про результати виконання програми;

оцінка ефективності виконання програм;

підготовка та опублікування в офіційних друкованих ЗМІ та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації затверджених програм, а також заключного звіту про результати виконання програм;

внесення змін та доповнень до програми.


2.1. Ініціювання розроблення регіональної цільової програми

Ініціаторами розроблення програми можуть бути управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації.

Пропозиції ініціатора розроблення програми подаються до комісії з попереднього розгляду проектів розпоряджень голови облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 3 серпня 2004 року №327-р-04 “Про затвердження Положення про комісію з попереднього розгляду проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та її складу у новій редакції” (зі змінами та доповненнями) разом з детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення, яке повинно містити:

визначення проблеми – дається формулювання проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, наводиться аналіз причин її виникнення, окреслюються її масштаби;

пояснення, чому розв’язання цієї проблеми потребує розроблення і виконання програми;

перелік, за наявності, прийнятих державних та регіональних програм відповідної сфери діяльності, які споріднені за метою із запропонованим програмним документом, та обґрунтування неможливості розв’язання проблеми в рамках цих програм;

обґрунтування відповідності мети програми пріоритетним напрямам державної та регіональної політики (посилання на нормативно-правові акти з визначення пріоритетів держави з урахуванням особливостей розвитку регіону);

суттєві фактори – викладаються статистичні, аналітичні, інші дані, які мають бути взяті до уваги під час прийняття рішення щодо розроблення програми;

визначення орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання програми;

оцінку очікуваних результатів виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо) та визначення її ефективності;

узгодження – чітко визначаються будь-які точки зору та розбіжності в позиціях заінтересованих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які виникли в ході консультацій щодо розроблення програми.

Обґрунтування необхідності розроблення програми готується у стислому вигляді (до 5 сторінок).

У разі отримання позитивного висновку ініціатор розроблення програми готує проект розпорядчого документа облдержадміністрації (розпорядження, доручення, спільне рішення тощо) про підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та терміни її підготовки відповідно до чинного законодавства. Підготовлений проект розпорядчого документа разом із висновком координаторів програм ініціатор розроблення програми подає голові облдержадміністрації на підпис.

Якщо програма виконується декількома регіональними замовниками (замовниками-співвиконавцями), облдержадміністрацією визначається регіональний замовник, який координує діяльність органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та виконанням програми.

2.2. Схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо розроблення програми, визначення регіонального замовника та строків розроблення

Концепція регіональних цільових програм, після опрацювання координаторами регіональних цільових програм, схвалюється розпорядженням голови облдержадміністрації, в якому визначається регіональний замовник та строки розроблення програм.

Концепція регіональних цільових програм може не розроблятися:

за погодженням з координаторами, якщо концепцію аналогічної програми з іншим терміном реалізації вже було схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації;

у разі виникнення потреби в розробленні та виконанні регіональної цільової програми з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.3. Розроблення проекту програми

Розробник програми самостійно або спільно із структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковцями, підприємствами, установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програм, готує проект програми та узгоджує його з координаторами регіональних цільових програм.

Проект програми розробляється регіональними замовниками або визначеними ними відповідно до чинного законодавства розробниками.


Проект програми повинен містити такі складові частини (розділи):
паспорт програми;
склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми;
мета програми;
обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми;
строки та етапи виконання програми;
результативні показники програми;
перелік заходів і завдань програми;
ресурсне забезпечення програми;
організація управління та контролю за ходом виконання програми;
очікувані кінцеві результати виконання програми.
Паспорт програми містить назву програми, дату прийняття рішення про розроблення, визначення регіонального замовника або координатора, регіональних замовників-співвиконавців, мети, строків і етапів виконання, загальних обсягів фінансування, у тому числі видатків державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, очікуваних результатів виконання, контролю за її виконанням. Форму паспорта програми наведено в додатку 1.

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми повинен містити характеристику стану та головних проблем галузі економіки, сфери діяльності тощо, аналіз причин виникнення цих проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання шляхом виконання програми. Крім того, повинна надаватися інформація щодо публічного обговорення проекту програми (якщо воно проводилося).

Мета програми – це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми містить визначення, порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми та обґрунтування оптимального варіанта; визначення на основі оптимального варіанта шляхів та засобів розв’язання проблеми.

Строки й етапи виконання програми визначають початок і закінчення виконання програми, етапи її реалізації. Залежно від строку виконання програми можуть реалізовуватися в один етап (до 5 років), у два етапи (від 5 до 10 років) та в три етапи (понад 10 років).

Результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (в цілому і поетапно) і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть оцінювати виконання програми та узгоджує їх з координаторами регіональних цільових програм. Важливою умовою формування системи показників є порівнянність у часі і просторі, необхідна як для відстеження динаміки процесів, так і для порівнянь показників.

Результативні показники поділяються на такі групи:

Кількісні показники – використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей та визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту). Цими показниками є, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, та відображають, на скільки державні послуги надаються за рахунок найменших витрат і висвітлюють зміни у витратах на одиницю продукції.

Якісні показники – відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Ці показники відображають, на скільки послуга досягла своєї мети або виконала завдання.

Результативні показники наводяться стисло в тексті програми, а також за формою згідно з додатком 4 до Положення.

Перелік заходів і завдань програми – система програмних завдань, які визначені для виконання в межах програми. Перелік повинен містити визначення заходу, органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходу, строків виконання, джерел та обсягів фінансування з розбивкою за роками виконання (додаток 2). Якщо програма виконується не за один етап, обсяги коштів, необхідних для виконання заходів на другому та третьому етапах, можуть визначатися без розбивки за роками, але мінімальна розбивка повинна становити не менше п’яти років виконання програми.

Ресурсне забезпечення програми має містити:

орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (додаток 2). Якщо програма виконується не за один етап, орієнтовні обсяги фінансування другого та третього етапів можуть визначатися без розбивки за роками, але мінімальна розбивка повинна становити не менше п’яти років виконання програми;

визначення потреби в матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсах для виконання програми.

Ресурсне забезпечення визначається на основі техніко-економічного обґрунтування й оцінки всіх витрат та узгоджується з координаторами регіональних цільових програм.

Організація управління та контролю за ходом виконання програми має містити визначення координатора діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням програми, строків та форм звітності про хід її виконання, створення допоміжних органів управління (координаційних рад, дирекцій тощо).

Очікувані кінцеві результати виконання програми містять перелік результативних показників (економічних, соціальних, екологічних тощо), які будуть досягнуті в результаті виконання програми.

2.4. Регіональна експертиза проекту програми

Підготовлений проект програми надається координаторам програм, які проводять його експертизу на предмет правильності визначення оцінки ефективності виконання програми, реальності та доцільності включених до неї заходів тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, науковці.

Експертиза проекту програми здійснюється з метою визначення:

пріоритетного характеру проблеми, пропонованої для вирішення шляхом розроблення та виконання програми;

обґрунтованості та комплексності заходів з реалізації програми, термінів її реалізації;

можливості залучення, перш за все, позабюджетних коштів, коштів місцевих та обласного бюджетів для реалізації та можливості її державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету;

ефективності механізму здійснення програми;

соціально-економічної ефективності програми в цілому, очікуваних кінцевих результатів її реалізації та її впливу на структурну перебудову економіки регіону та України в цілому.

Кожен з органів, що брав участь в проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми висновок довільної форми, в якому, за наявності, викладаються зауваження до проекту програми. При наявності зауважень розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.

Допрацьований проект програми повторно надається на експертизу. Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.

2.5. Затвердження регіональних цільових програм

Після отримання позитивного висновку, проект програми попередньо розглядається на колегіях (у разі існування) або на засіданнях структурних підрозділів облдержадміністрації – замовників програми, засіданнях координаційних рад з розроблення програми і в установленому порядку вносяться на розгляд колегії облдержадміністрації разом з експертними висновками координаторів програм.

У разі необхідності, проект програми попередньо розглядається на засіданнях створених науково-технічних, координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів.

За результатами розгляду на колегії облдержадміністрації проектів програм, прийняті рішення оформляються розпорядженням голови облдержадміністрації.

Розпорядженням, зокрема, визначаються відповідальні щодо подання проекту програми на розгляд обласної ради, у тому числі доповідачі з цих питань.

Замовник регіональної програми також готує лист-звернення голови облдержадміністрації до обласної ради з відповідними додатками:

проектом рішення обласної ради про затвердження програми з проектом регіональної програми в якості додатка;

пояснювальною запискою до проекту рішення та до проекту програми.

Враховуючи звернення голови облдержадміністрації та висновки відповідної профільної постійної комісії, обласною радою розглядається питання щодо затвердження програми.

2.6. Подання бюджетних запитів, включення програми до щорічної програми соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету

Після затвердження обласною радою програми головний розпорядник коштів до 15 листопада року, що передує плановому, надає головному фінансовому управлінню облдержадміністрації бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

При необхідності невідкладного фінансування програми, бюджетні запити щодо її фінансування подаються головному фінансовому управлінню не пізніше 1 червня та 1 вересня планового року для включення до проектів рішень обласної ради про внесення змін до обласного бюджету.

Головне фінансове управління аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і після узгодження з головним управлінням економіки облдержадміністрації включає пропозиції до проекту обласного бюджету на відповідний рік (проекту змін до обласного бюджету).

Основними критеріями, які впливатимуть на фінансування програми, є:

відповідність програми стратегічним напрямам розвитку області;

очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

позитивні тенденції щодо виконання результативних показників програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди;

залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.

Перелік програм, що діють в регіоні, включається окремим розділом до щорічної програми соціально-економічного розвитку області. Перелік програм, що фінансуються із залученням коштів обласного бюджету, включається окремим розділом до рішення обласної ради про затвердження обласного бюджету на відповідний рік.

Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до обласного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом доходів та видатків обласного бюджету.

Видатки на виконання програми плануються в бюджеті за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків бюджету

2.7. Організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням

Програми виконуються шляхом здійснення заходів і завдань, передбачених переліком (додаток 2) та календарним планом на відповідний рік (додаток 3).

Заходи та завдання програми можуть виконуватися на підставі відповідних договорів (контрактів) між регіональними замовниками та виконавцями.

Виконавцями програм можуть бути підприємства, установи та організації усіх форм власності, що залучаються регіональним замовником до виконання їх заходів і завдань на конкурсних засадах.

Регіональний замовник може самостійно виконувати заходи і завдання програми, які належать до сфери його повноважень.

Координація та контроль за виконанням програм здійснюється з метою:

забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені строки;

досягнення передбачених показників програм;

забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням.

Координацію роботи щодо виконання програм здійснюють заступники голови облдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень, відділ контролю облдержадміністрації та координатори програм шляхом розгляду проміжних, щорічних та заключного звітів про результати виконання програм.

Контроль за виконанням програм здійснюють відповідні профільні постійні комісії обласної ради.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програм, за ефективним та цільовим використанням коштів їх виконавцями здійснюють регіональні замовники.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють уповноважені органи відповідно до чинного законодавства.

Громадський контроль за ходом реалізації Програм здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій.

2.8. Підготовка звітів про результати виконання програми

Регіональний замовник програми щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає координаторам регіональних цільових програм узагальнену інформацію про стан та результати їх виконання.

Координатори програм ведуть базу даних звітів регіональних замовників про поточне та остаточне виконання програм та за потреби інформують керівництво облдержадміністрації про ефективність їх виконання.

Регіональний замовник програми щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

Регіональний замовник довгострокової програми після завершення чергового етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на наступний етап дії програми.

Щорічно в терміни, визначені рішенням обласної ради про затвердження програми, інформація регіонального замовника програми про хід її виконання та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесіях обласної ради.

З ініціативи обласної ради або облдержадміністрації, регіональні замовники програм надають проміжні звіти про хід виконання програм, ефективність реалізації їх завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективності використання коштів.

Звіт про виконання програм повинен містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання результативних показників в динаміці з початку дії програми відповідно до форми, встановленої додатком 4 до цього Положення, та пояснювальну записку про роботу учасників програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Звіт про виконання програм та пояснювальна записка погоджуються заступниками голови облдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень.

У разі внесення змін до програми або до обсягів фінансування, регіональний замовник надає уточнений календарний план на поточний рік.

Обов’язково надається електронний примірник звіту та календарного плану.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

2.9. Оцінка ефективності виконання регіональних цільових програм

Ефективність програми відображає її відповідність цілям і інтересам соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області. Поняття ефективності програми включає всі позитивні результати її реалізації. Реалізація програми збільшує валовий регіональний продукт (ВРП), підвищує суспільний добробут, вартість людського капіталу, що виражається показниками здоров’я, освіти, творчої і підприємницької активності. У вузькому значенні під ефективністю розуміють співвідношення результатів з витратами.

Оцінка ефективності реалізації програми проводиться замовником регіональної програми (внутрішня оцінка) та координаторами регіональних цільових програм (зовнішня оцінка).

Процес проведення оцінки складається з аналізу:

ходу реалізації програми і плану заходів;

ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

ступеню досягнення запланованих задач і індикаторів;

впливу реалізації програми на соціально-економічний розвиток регіону.

Процес проведення оцінки складається з оцінки ефективності і оцінки результативності програм.

Під ефективністю програм розуміють пряму економічну ефективність (вигідність) вирішення поставлених задач саме на основі реалізації включених в програму завдань;

Результативність програми слід розуміти як міру відповідності її очікуваних результатів поставленій цілі, як прямі позитивні дії на соціальну, демографічну, екологічну ситуацію в регіоні.


2.10. Внесення змін до програм

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до цього Положення.

Зміни до програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань;

уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань;

виключення із затвердженої програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт;

об’єднання програм;

продовження терміну дії програми.

Замовником програми готуються матеріали щодо внесення змін та доповнень до програми, які складаються із:

проекту розпорядження голови облдержадміністрації про внесення змін та доповнень до програми;

листа-звернення голови облдержадміністрації до голови облради;

проекту рішення облради про внесення змін та доповнень до програми;

пояснювальної записки до проекту рішення облради.

Матеріали щодо внесення змін та доповнень до програми попередньо розглядаються на колегіях (у разі існування) або на засіданнях структурних підрозділів облдержадміністрації – замовників програми та в установленому порядку вносяться на розгляд колегії облдержадміністрації разом з експертними висновками координаторів програм.

У разі необхідності, проект змін та доповнень до програми попередньо розглядається на засіданнях створених науково-технічних, координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів.

За результатами розгляду на колегії облдержадміністрації проектів змін та доповнень програм, прийняті рішення оформляються розпорядженням голови облдержадміністрації.

Розпорядженням, зокрема, визначаються відповідальні щодо подання проекту змін та доповнень до програми на розгляд обласної ради, у тому числі доповідачі з цих питань.

Замовник програми також готує лист-звернення голови облдержадміністрації до обласної ради з відповідними додатками:

проект рішення обласної ради про внесення змін та доповнень до програми з проектом змін та доповнень в якості додатка;

пояснювальну записку до проекту рішення та до проекту змін та доповнень програми.

Враховуючи звернення голови облдержадміністрації та висновки відповідної профільної постійної комісії, обласною радою розглядається питання щодо внесення змін та доповнень до програми.


2.11. Припинення виконання регіональних цільових програм

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку.

Виконання програми припиняється достроково в разі:

оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання програм;

припинення фінансування заходів і завдань програми – за спільним поданням регіонального замовника програми та координаторів програм;

втрати актуальності головної мети програми – на підставі висновку координаторів програм.

Регіональний замовник складає заключний звіт про результати виконання програми з пояснювальною запискою та подає його разом з висновками координаторів програм про результати виконання програми до відділу контролю облдержадміністрації не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання програми.

Замовником програми готуються матеріали щодо зняття програми з контролю, які складаються із:

проекту розпорядження голови облдержадміністрації про виконання програми;

листа-звернення голови облдержадміністрації до голови обласної ради;

проекту рішення облради про зняття програми з контролю;

пояснювальної записки до проекту рішення облради про зняття програми з контролю;

звіту про виконання програми за весь термін її дії;

пояснювальної записки до звіту про виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе такі дані: досягнення мети програми, рівень виконання запланованих результативних показників, оцінку роботу учасників програми з її виконання, обґрунтування причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

Матеріали щодо зняття програми з контролю попередньо розглядаються на колегіях (у разі існування) або на засіданнях структурних підрозділів облдержадміністрації – замовників програми та в установленому порядку вносяться на розгляд колегії облдержадміністрації разом з експертними висновками координаторів регіональних цільових програм.

За результатами розгляду на колегії облдержадміністрації матеріалів щодо зняття програми з контролю, прийняті рішення оформляються розпорядженням голови облдержадміністрації.

Враховуючи звернення голови облдержадміністрації та висновки відповідної профільної постійної комісії, обласною радою розглядається питання щодо зняття програми з контролю.

Рішення про дострокове припинення виконання програм приймається також обласною радою за поданням облдержадміністрації.


ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ


3.1. Повноваження та обов’язки замовників регіональних цільових програм

Регіональний замовник:

несе відповідальність в установленому порядку за своєчасне та якісне розроблення проекту програми, її виконання, цільове використання бюджетних коштів;

призначає керівника програми, основними завданнями якого є оперативне управління та контроль за розробленням і виконанням програми. Керівником програми може бути керівний працівник регіонального замовника або підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління регіонального замовника;

залучає на конкурсних засадах виконавців або самостійно виконує заходи і завдання програми, які належать до сфери його повноважень;

здійснює виконання регіональної програми за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, відповідно до чинного законодавства;

готує щоквартальний звіт про результати виконання програми за формою згідно з додатком 4 та подає його координаторам програм щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, з метою визначення ефективності виконання програми. Строки подання регіональним замовником проміжних звітів визначаються рішеннями керівництва обласної ради та облдержадміністрації;

готує в кінці звітного року календарний план реалізації програми на наступний рік за формою згідно з додатком 3 та обґрунтовані пропозиції щодо фінансування програми, у тому числі за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, цільових фондів, коштів підприємств та інших джерел відповідно до чинного законодавства та подає його координаторам програм. Разом з календарним планом надається інформація про працівника структурного підрозділу облдержадміністрації – замовника регіональної програми (прізвище, посада, координати), відповідального за виконання програми;

готує щорічні та заключний звіти про результати виконання програми і подає його на розгляд облдержадміністрації разом з висновком про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання програми;

готує та подає пропозиції щодо внесення змін до програм, а також припинення їх виконання відповідно до цього Положення. Після прийняття відповідних рішень обласної ради щодо внесення змін та доповнень до програми, в двотижневий термін надається уточнений календарний план реалізації програми.3.2. Повноваження головного управління економіки облдержадміністрації у сфері розроблення та виконання регіональних цільових програм

Головне управління економіки облдержадміністрації:

здійснює загальне методичне керівництво та координацію робіт з розроблення та виконання програм;


розглядає та погоджує проекти концепцій і програм, здійснює разом з регіональним замовником аналіз проектів програм з метою збалансування необхідних для їх виконання фінансових ресурсів;
включає за поданням регіональних замовників заходи, завдання і показники затверджених програм до відповідних розділів проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на відповідний рік та формує у складі цього проекту перелік програм з визначенням усіх джерел їх фінансування;
розглядає та погоджує пропозиції регіональних замовників щодо внесення змін до програм;
здійснює разом з регіональними замовниками аналіз стану виконання програм і ефективності використання бюджетних коштів та вносить пропозиції щодо подальшого виконання програм або їх припинення відповідно до цього порядку;
на підставі отриманого заключного звіту готує та передає регіональному замовникові висновок про кінцеві результати виконання програми;
веде облік програм та в установленому порядку інформує керівництво облдержадміністрації про реалізацію регіональних цільових програм.


3.3. Повноваження головного фінансового управління облдержадміністрації у сфері розроблення та виконання регіональних цільових програм


Головне фінансове управління облдержадміністрації:
бере участь у проведенні аналізу проектів програм з метою збалансування необхідних для їх виконання фінансових ресурсів, розглядає та погоджує проекти концепцій і програм;

розглядає пропозиції регіональних замовників щодо виділення бюджетних коштів на розроблення та виконання програм, приймає рішення про включення відповідних бюджетних запитів до пропозицій до проекту обласного бюджету на відповідний рік, формує та подає облдержадміністрації разом з проектом обласного бюджету на відповідний рік перелік програм із зазначенням обсягів фінансування кожної з них за рахунок бюджетних коштів;

розглядає та погоджує пропозиції регіональних замовників щодо внесення змін та доповнень до програм;

бере участь у проведенні аналізу стану виконання регіональних програм у частині використання бюджетних коштів та у підготовці пропозицій облдержадміністрації щодо подальшого виконання програм або їх припинення відповідно до цього Положення і надає відповідну інформацію головному управлінню економіки облдержадміністрації;

бере участь у підготовці висновку про кінцеві результати виконання програми у частині оцінки використання бюджетних коштів.
3.4. Повноваження головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації у сфері розроблення та виконання регіональних цільових програм

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:


бере участь у проведенні аналізу проектів регіональних цільових програм з метою визначення соціальних наслідків виконання програм, у тому числі їх впливу на соціальний захист населення та використання трудових ресурсів, розглядає і погоджує проекти концепцій та проекти програм;
розглядає і погоджує пропозиції регіональних замовників щодо внесення змін до регіональних цільових програм;

бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання регіональних цільових програм у частині використання трудових ресурсів, визначення соціальних наслідків виконання програм та у підготовці пропозицій керівництву облдержадміністрації щодо подальшого виконання програм або їх припинення;

бере участь у підготовці узагальненого висновку про кінцеві результати виконання регіональних цільових програм у частині оцінки соціальних наслідків виконання програми.

Керівник апарату


облдержадміністрації А.Л.РИЖЕНКОНачальник головного управління

економіки облдержадміністрації С.І.ДВОЄНОСЕНКО
Додаток 1 до Положення


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми
1. Назва: ___________________________________________________
2. Код програми: __________
3. Підстава для розроблення: _____________________________
4. Регіональний замовник або координатор: __________________________
5. Регіональні замовники-співвиконавці: ___________________________
6. Мета: _______________________________________________________________
7. Початок: _________________, закінчення: _______________________
8. Етапи виконання: ____________________________________________________
9. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України:

Обсяг фінансування усього
За роками виконання


____ р.____ р.____ р.____ р.____ р.усього I етап*усього наступні етапи
Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

Інші джерела**

Усього

*) За наявності наступних етапів
**) Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

10. Оцінка ефективності виконання регіональних цільових програм.
Кількісні показники виконання програми
Якісні показники виконання програми
Найменування показника
Одиниця виміруЗначення показника

____ р.____ р.____ р.____ р.
11. Контроль за виконанням: (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності)


Начальник головного управління

економіки облдержадміністрації С.І.ДВОЄНОСЕНКО


Додаток 2 до Положення

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів регіональної цільової програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Зміст заходів програми з виконання завдання
Відповідальні за вико-нання
Строки виконання
Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний результат від виконання заходу
усього
І етап
_2007_____ р._2008_ р._2009___ р._2010__ р._2011____ р.усього наступні етапи*
Всього по програмі:
Загальний обсяг,
у т.ч.-

Державний бюджет-

Обласний бюджет-

Місцевий бюджет-

Інші джерела**

Керівник структурного підрозділу

облдержадміністрації – замовника

регіональної програми _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Начальник головного управління

економіки облдержадміністрації С.І.ДВОЄНОСЕНКО

Додаток 3 до ПоложенняПОГОДЖЕНО:
Заступник голови облдерж-адміністрації за розподілом функціональних повноважень
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання

_____________________________________________________ у ____ році


(назва регіональної цільової програми)
_________________________________________________
(замовник регіональної програми)
1. Перелік завдань і заходів програми
№ з/п
Завдання програми
Заходи програми
Відповідальні виконавці заходу
Строк виконання захо-ду
Обсяг фінансування заходів програми, (тис. грн)

УсьогоДержавний бюджетОбласний бюджетМісцеві бюдже-тиІнші джерела


2. Показники оцінки ефективності виконання програми
Кількісні показники виконання програми
Якісні показники
виконання програми
Найменування показника
Одиниця виміруЗначення показника
3. Фінансування програми
Джерела фінансування програми
Всього у поточному році
У тому числі поквартально, тис. грн


І квартал поточного рокуІ півріччя поточного року9 місяців поточного рокуЗа поточний рікУсього

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

Інші джерела
Керівник структурного підрозділу

облдержадміністрації – замовника

регіональної програми _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник головного управління

економіки облдержадміністрації С.І.ДВОЄНОСЕНКО


Додаток 4 до Положення

ПОГОДЖЕНО:
Заступник голови облдерж-адміністрації за розподілом функціональних повноважень
ЗВІТ
про хід виконання

_____________________________________________________ у ____ році


(назва регіональної цільової програми)
_________________________________________________
(замовник регіональної програми)
1. Виконання завдань і заходів програми
№ з/п
Завдання програми
Заходи програми
Відповідальні вико-навці заходу
Строк виконання захо-ду
Обсяг фінансування заходів програми, (тис. грн.)
Стан виконання заходу

Усього
Державний бюджетОбласний бюд-жетМісцеві бюд-жетиІнші джерела

2. Оцінка ефективності виконання програми
Кількісні показники виконання програми
Якісні показники
виконання програми
Найменування показника
Одиниця виміруЗатверджено програмоюФактично виконано
3. Фінансування програми
Джерела фінансування програми
Визначено календарним планом на поточний рік
Фактично використано коштів на виконання програми, тис. грн.
Стан використання коштів на виконання програми до запланованого календарним планом, %


І
квартал поточного року
І півріччя поточного року9 місяців поточного рокуЗа поточний рік
Усього


Державний бюджет


Обласний бюджет


Місцеві бюджети


Інші джерела


4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Керівник структурного підрозділу

облдержадміністрації – замовника

регіональної програми _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник головного управління
економіки облдержадміністрації С.І.ДВОЄНОСЕНКО
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux